Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser
Pr. 01.01.2014

Nærværende forretningsbetingelser for Erling Transport & Spedition A/S er gældende fra den anførte dato og erstatter således tidligere udgaver. Forretningsbetingelserne er ikke udtømmende beskrevet. Der henvises således til normer og aftaler, der alle skal ses som et supplement til nærværende.

Afvigelser fra nærværende forretningsbetingelser kræver en skriftlig aftale mellem kunden og Erling Transport & Spedition A/S.

1. Ansvar

Alle opgaver udføres i henhold til AKV92 (Almindelige Kørselsbestemmelser for Vejtransport).

Dette regelsæt omfatter transport af gods, oplagring af gods og andre opgaver i forbindelse med foranstående punkter.

I henhold til bestemmelserne påhviler det parterne at hinanden de oplysninger, som er nødvendige for opgavens udførelse. Transportørens tilbud til kunden er baseret på de oplysninger, kunden har givet transportøren, som er af betydning for transporten.

Uanset kundens aftaler med andre, er han forpligtet til på anfordring af betale transportørens tilgodehavende mod fornødden dokumentation.

Såfremt andet ikke aftales har transportøren, når gods ikke overgives til transport som aftalt, ret til at modtage betaling i henhold til aftalen eller erstatning. For opgaver der bevisligt ligger ud over aftalen har transportøren særskilt vederlag.

Transportøren har panteret i gods, dels for den konkrete sag, men også for andre fordringer på kunden fra tidligere opgaver.

Transportøren er ansvarlig for bortkomst, forringelse eller skade på godset fra overtagelse til transport og indtil aflevering ansvaret ophører senest 15 dage efter at godset er overtaget/leveret. Erstatning beregnes efter godsets fakturaværdi og ved beskadigelse med et beløb der svarer til værdiforringelsen.

Ansvaret for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset er begrænset til SDR 8,33 (ca. DKR. 76,-) pr. kg. bruttovægt for det  berørte gods. Maksimalt SDR. 50.000 pr. ordre.

Reklamationer skal afgives uden unødigt ophold.

Der henvises for fuldstændighed til AKV92.

2. Priser og betalingsbetingelser

Priser er gældende som anført I tilbud, prislister og aftaler, Erling Transport & Spedition A/S forbeholder sig ret til efter forudgående underretning at gennemføre prisstigninger med 14 dages varsel og ved stigninger i offentlige afgifter, andre afgifter, råvarepriser og lønninger, der ligger udenfor vor indflydelse med øjeblikkelig virkning uden særskilt varsel.

Forsendelser der fremsendes pr. efterkrav pålægges et efterkravsgebyr på 0,5% af fakturabeløbet, min. kr. 50,- og max. Kr. 250,-
Erling Transport & Spedition A/S hæfter ikke for manglende dækning på modtagne checks.

Alle betalinger er netto kontant. Afvigelser herfra kan kun ske ved individuelle aftaler og når disse er påført faktura.

Betaling af krav efter forfaldsdato, medfører forpligtelse til at betale renter, der tilskrives med 1,5% pr. md. Fra forfaldsdato og indtil betaling er sket.

Ved betalingsoverskridelse på mere end 10 dage og ved modtagelse af rykkerskrivelse pålægges desuden et rykkergebyr på min. kr. 50,-  pr. gang.

Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag, kunne medføre overgivelse til advokat uden yderligere varsel og advokaten vil kunne opkræve inkassoomkostninger udover, hvad der er fastsat i bkg. Nr. 601 af 12/7-2002.

Erling Transport & Spedition A/S
Åtoftevej 2 – Stenderup
DK-7200 Grindsted