CSR-politik

CSR politik for Erling Transport & Spedition A/S, samt relaterede selskaber.

Corporate Social Responsibility (CSR) kan bedst oversættes til dansk som:
Virksomheders samfundsmæssige engagement.
CSR-begrebet bruges om virksomheders frivillige arbejde med sociale, etiske og miljømæssige forhold.
Erling Transport & Spedition A/S har valgt at udarbejde en CSR-politik, som sikrer,
at virksomheden agerer ansvarligt og engageret i forhold til nedenstående 5 nøgleområder:

1. Mennesker – Internt og eksternt
2. Sundhed
3. Miljø
4. Klima
5. Handel

Ledelsen opfatter målene for samtlige områder som indfriet.

Ad 1: Mennesker – Internt og eksternt:

Det er vigtigt, at Erling Transport & Spedition A/S er et godt og trygt sted at arbejde. Det er resultatet af den måde, vi behandler hinanden på i hverdagen, hvor man viser sig som en god kollega. De værdier, som Erling Transport & Spedition A/S lægger størst vægt på er samarbejde, kreativitet, gensidig respekt, fleksibilitet og effektivitet. Derudover er der en del praktiske forhold, som dels er reguleret af dansk lovgivning og dels ved almindelig god etik.

 

En rummelig og åben arbejdsplads
Erling Transport & Spedition A/S er en rummelig arbejdsplads. Der udøves ikke forskelsbehandling som følge af køn, race, religion, tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, national oprindelse, social oprindelse, etnisk oprindelse, alder eller handicap.

Der skal være et godt forhold blandt medarbejderne i Erling Transport & Spedition A/S. Det er vigtigt, at der er åbenhed. Man skal kunne sige sin ærlige mening og komme med gode input, som bl.a. kan være med til at fremme kvalitet, sikkerhed, ansvar og effektivitet i det arbejde der udføres.

I en meget konkurrencepræget hverdag er samarbejde, ansvar og fleksibilitet blandt alle medarbejdere i Erling Transport & Spedition A/S med til at sikre fortsat vækst og gode resultater.

 

Psykisk arbejdsmiljø
Erling Transport & Spedition A/S accepterer ikke mobning!
Vi sikrer, at der er minimal risiko for fysiske eller psykiske helbredsforringelser ved arbejdet. Ensidigt belastende arbejde, som medfører fare for fysisk eller psykisk helbredsforringelse på kort eller lang sigt, skal i videst mulig omfang undgås eller begrænses.

 

Uddannelse
Erling Transport & Spedition A/S vil sikre nye medarbejdere, at de føler sig velkomne og i stand til at løse deres opgaver. Derfor skal alle medarbejdere gennemgå en introduktion i deres arbejdsopgaver. Der udarbejdes desuden en skriftlig introduktionsplan for introduktion af chauffører.

Valsemøllen ønsker generelt at støtte relevant uddannelse. Det være sig i form af:

 • Ansættelse af lærlinge / elever
 • Projektskrivning for studerende
 • Tilskud til kursusgebyr og obl. bogkøb ifm. virksomhedsrelevant uddannelse


Personaleforening
Erling Transport & Spedition A/S har en aktiv personaleforening, som regelmæssigt arrangerer aktiviteter for personalet og deres familier. Personaleforeningen støttes økonomisk af Erling Transport & Spedition A/S

.

Arbejdsforhold – inkl. ulykker
Erling Transport & Spedition A/S sikrer, at de arbejdsrelaterede opgaver er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde. Arbejdet for Erling Transport & Spedition A/S foregår under hensyntagen til bl.a. følgende forebyggelses-principper:

 • Risici bekæmpes ved kilden
 • Arbejdet tilpasses så vidt muligt den enkelte medarbejder, hvad angår bl.a. udformningen af arbejdspladsen og valg af arbejdsudstyr samt arbejds- og produktionsmetoder
 • Monotont arbejde og ensidigt belastende arbejde (EBA) begrænses i videst mulig omfang, så helbredspåvirkningen af et sådant arbejde mindskes

 

Arbejdstid, løn og ansættelsesforhold
Alle ansatte får, senest 1 måned efter ansættelsesforholdets begyndelse, skriftlige oplysninger om løn, arbejdssted, arbejdets indhold, rettigheder mht. betalt ferie, opsigelsesvarsler, lønforhold, arbejdstid og evt. kollektive overenskomster.

 

Ungarbejdere
Når vi ansætter unge under 18 år, sikrer vi at:

 • Alle ansatte er fyldt 13 år
 • Ansatte mellem 13 og 15 år kun udfører let arbejde og højst to timer dagligt
 • Forældre til ansatte mellem 13 og 15 år oplyses om arbejdet og de forhold, som arbejdet udføres under
 • Ansatte under 18 år ikke udfører farligt arbejde eller arbejder om natten
 • Alle lærlinge på Valsemøllen er over 15 år og arbejder som led i deres uddannelse

 

Foreningsfrihed
Erling Transport & Spedition A/S forsøger ikke at påvirke de ansatte til at være eller ikke at være medlem af en bestemt fagforening.

Tillidsrepræsentanter gives særlig beskyttelse i varetagelsen af deres hverv og ansatte bliver ikke afskediget på grund af deres tilhørsforhold til en fagforening. Vi favoriserer ikke en bestemt fagforening og vi respekterer retten til kollektiv forhandling.

Ad 2: Sundhed:

Erling Transport & Spedition A/S vil gerne tage et medansvar for medarbejdernes sundhed. Derfor er følgende gældende i virksomheden:

 • Erling Transport & Spedition A/S tilbyder en sundhedsforsikring for samtlige medarbejdere, som sikrer hurtig behandling i tilfælde af sygdom.
 • Der tillades ikke alkohol eller andre euforiserende stoffer på vore arbejdssteder.

I særlige tilfælde kan der, efter aftale med firmaets ledelse, aftales servering af alkohol. Alkohol- og stofmisbrug opfattes som sygdom og Valsemøllen er behjælpelig med støtte til evt. afvænning. Der henvises til reglerne i firmaets misbrugspolitik.

Ad 3: Miljø:

Affald og genanvendelse:
Affald, herunder genanvendeligt affald, er sorteret efter de danske miljømyndigheders regler og bliver nyttiggjort eller bortskaffet til godkendte modtageanlæg. Farligt affald er mærket, opbevaret og håndteret efter myndighedernes anvisning til miljøgodkendte modtageanlæg.

Spildevand:
Erling Transport & Spedition har et minimalt forbrug af vand , til vask og rengøring.
Spildevand renses i et offentligt rensningsanlæg før det ledes ud i vandmiljøet og vi overholder krav til afledning i spildevandstilladelsen.

Farlige stoffer:
Medarbejdernes arbejde med farlige stoffer sker på en sundhedsmæssig forsvarlig og sikker måde. Det betyder bl.a., at der for hvert farligt stof eller materiale er udarbejdet en forståelig arbejdspladsbrugsanvisning, som indeholder alle nødvendige oplysninger (forholdsregler, førstehjælp mv.).
Desuden gælder det, at:

 • Brugsanvisningerne er ajourførte og udleveret til de ansatte, og at de ansatte har fået effektiv instruktion i dem
 • Alle relevante ansatte er vejledt i brugen af stoffet eller materialet
 • Det nødvendige førstehjælpsudstyr er til rådighed og klar til brug
 • Ingen børn under 18 år arbejder med farlige stoffer

Ad 4: Klima:

Vores største råvare er brændstof til vore lastvogne. Vi tilstræber derfor at have en så ny og brændstofteknologisk udnyttende vognpark som muligt.
Vi tilstræber at så mange, af vore leverandører som muligt, kommer fra nærområder.

Lastvogn transport kræver en del energi, hvorfor vores brændstofforbrug ikke er uvæsentligt.

Erling Transport & Spedition A/S arbejder kontinuerligt med at nedbringe Brændstofforbruget, bl.a. ved brug at de nyeste teknologier inden for brændstof udnyttelse, optimering af transport, og minimering af tomkørsel, samt ved uddannelse og instruktion af vores chauffører i økonomisk kørsel.

Ad 5: Handel:

Ingen af Erling Transport & Spedition A/S medarbejdere, giver eller modtager uberettigede fordele af danske, eller udenlandske embedsmænd eller ansatte i det private erhvervsliv.

Erling Transport & Spedition A/S handler ikke med virksomheder eller indgår samarbejde med virksomheder, som benytter sig af børnearbejde, korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Erling Transport & Spedition A/S handler kun med leverandører, som overholder den til enhver tid, gældende lovgivning for deres produkter og hvis produkter er både lovlige og sikre.

Stenderup, februar 2017

Erling Transport & Spedition A/S

Lars Benfeldt